Strategisk og operativt innkjøp

Innkjøp og utvikling av leverandørrelasjoner er vår kjernekompetanse. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til dette; både i forbindelse med større strategiske innkjøpsprosesser og som operativ bistand.

Videreutvikler den interne forhandlingskompetansen

Vi tilbyr forhandlingsstøtte til virksomheter som ønsker bistand av erfarne forhandlere i forbindelse med inngåelse av store kontrakter. Vi ’coacher’ forhandlingsteamet og er forhandlingslederens høyre hånd og sikrer god styring av forhandlingsprosessen med klart fokus på målene. Systematisk debriefing av teamet sikrer også kontinuitet og intern strukturkapital.

Mangler dere nødvendig kompetanse eller ressurser internt, bistår vi operativt med gjennomføring av innkjøp i virksomheten. Vi gjennomfører også markedsanalyser og leverandørkartlegging. Vi kan også hjelpe dere med å outsource hele eller deler av innkjøpsfunksjonen.

Innkjøpsstrategier som skaper konkurransekraft
Gjennom strukturerte analyser av forretningsstrategien definerer vi strategiske satsningsområder for innkjøpsorganisasjonen og utarbeider konkrete tiltaksplaner for innkjøpsarbeidet. Videre utarbeider vi kvantifiserbare, tidfestede og ambisiøse mål for innkjøp. Målene knyttes til utvikling av økonomiske nøkkeltall og prestasjonsindikatorer (KPI’er).

Innkjøpsanalyser gir raskt konkrete besparelser og forbedringstiltak
Vi gjennomfører GAP-analyser for virksomheter som ønsker å evaluere egen innkjøpspraksis mot beste praksis, og identifisere konkrete besparelses- og forbedringstiltak.

Basert på en analyse av spend-data (innkjøpstall og innkjøpsportefølje), arbeidsprosesser, kompetanseprofiler og dagens kontraktsportefølje, identifiserer vi konkrete forbedringstiltak og setter klare mål for innkjøpsbesparelser.

Vi fasiliterer arbeidsprosesser og implementerer støtteverktøy
Inventura utvikler og bistår med implementering av innkjøpsprogrammer, hvor vi definerer effektiviseringstiltak og utvikler konkrete planer for gjennomføring i tverrfaglige team. Gjennom nye arbeidsprosesser, og sammen med teamene, gjennomfører vi besparelsestiltak og implementerer støtteverktøy og maler.

Utviklingsprogrammer for nye leverandører og videreutvikling for eksisterende

Store og strategiske leverandørforhold krever systematisk og god leverandøroppfølging. Inventura utfører kvalitetsmessige vurderinger (benchmarking) av eksisterende leverandørforhold, for å avdekke forbedringsområder. Dette optimaliserer leveransene på produktegenskaper, pris/kostnader, kvalitet, levering, distribusjon eller andre kritiske parametre.

Reforhandlingsprogram som tar ut besparelser i eksisterende kontraktsportefølje

Vi identifiserer og prioriterer kontrakter med betydelig potensiale for besparelser og økte marginer og legger en plan for reforhandling av disse. I løpet av halvannen måned gjennomfører vi et reforhandlingsprogram med utvalgte leverandører og implementerer nye avtaler i organisasjonen.